Szervezeti és működési szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tartalomjegyzék
I.RÉSZ
Általános rendelkezések
1. A szervezeti és működési szabályzat célja
2. A szerkezeti és működési szabályzat elfogadása , jóváhagyása
3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
II Rész
Az intézmény általános jellemzői
1.A közoktatási intézmény neve , címe , típusa , alapfeladatai ,
2.A közoktatási intézmény jogállása és képviselete
3.Az intézményi gazdálkodás helyzete
III. Rész
A közoktatási intézmény vezetése
1.Az intézmény felelős vezetője
2.A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik:
3.Az intézményvezető /igazgató/közvetlen munkatársai
4.Az intézmény vezetősége
IV. Rész
Az intézmény szervezeti rendje
1. Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei
2. Az intézmény szervezeti vázrajza
V.rész
A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
1. A törvényes működés alapdokumentumai
2. Az alapító okirat
3. A pedagógiai /foglalkozási / program
4. Az éves munkaterv
VI. rész
Az intézmény munkarendje
1. Közalkalmazottak munkarendje
2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje
3. Pedagógusok munkarendje
4. Az intézmény tanulóinak munkarendje
5. A tanév helyi rendje
6. A tanítási /foglakozási / órák , óraközi szünetek rendje, időtartama
7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
8. Az iskolai könyvtár működéséről
VII. rész
Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
1. Az intézmény nevelőtestülete
2. A nevelőtestület értekezletei, munkaértekezletei
3. A nevelőtestület döntései, határozatai
4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
5. A szakmai munkaközösség tevékenysége
VIII. Rész
Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje
1. Az iskolaközösség
2. Az alkalmazotti közösség
3. A szülői munkaközösség
4. A diákönkormányzat
5. Az osztályközösség
6. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök
7. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje
8. A szülők tájékoztatásának formái
9. Az intézmény külső kapcsolatai
IX. Rész
A tanulók felvételének, jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái, hiányzásuk igazolása
1. A tanuló felvétele
2. A gyermek tanulói jogai és kötelességei
3. A tanulói jogviszony megszűnése
4. A tanulók jutalmazásának elvei
5. A jutalmazás formái
6. Fegyelmi intézkedések
7. Fegyelmi büntetések
8. A tanulói hiányzás igazolása
X. Rész
A tanórán kívüli foglakozások szervezeti formája és rendje
1. A tanórán kívüli foglakozások célja
2. A napközis foglakozások
3. Szakköröket
4. Az iskola énekkara
5. A korrepetálások
6. A tanulmányi szakmai és sportversenyeken
7. Tanfolyamokat
XI. Rész
Az intézményi hagyományok ápolása
XII. Rész
Intézményi védő, óvó előírások
1. Riasztórendszer
2. Bombariadó esetén:
XIII. Rész
Záró rendelkezések 

A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes dokumentációja erre a sorra kattintva letölthető!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.