Pedagógiai program

Mottó: “Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK TARTALOMJEGYZÉKE

BEVEZETÉS
ISKOLÁNKRÓL
Az iskola küldetésnyilatkozata
Az iskola jövőképe
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők
1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók
1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése tehetséggondozás
1.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
1.7. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok:
a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolat-tartásának formái
1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1.9. A felvétel és az átvétel szabályai
1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai
2.3. A választható tantárgyak, foglalkozások
2.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
2.5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
2.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai állapotának mérése
2.8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
2.8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, a tanulók teljesítményének értékelése
2.8.2. Az írásbeli beszámoltatás formái
2.8.3. Oktatási eredményvizsgálatok
2.8.4. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig
2.8.5. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
2.9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
2.10. A tanulók továbbhaladása
2.1.1 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata
Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék
Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 


A teljes Pedagógiai Program letölthető erre a sorra kattintással!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.